LSSICE

WŁAŚCICIELEM “INTERMASGROUP.COM” ES Intermas Nets, S.A.U., NIP: A-61056099, WPISANEJ DO REJESTRU HANDLOWEGO BARCELONY, W TOMIE 29.642, ARKUSZU 9, KARCIE NUMER B-144.036, WPISIE 8.

Polityka prywatności intermas group

Intermas Nets, S.A.U. (I SPÓŁKI ZALEŻNE), OKREŚLANA W NINIEJSZEJ POLITYCE JAKO INTERMAS GROUP

STANOWI ŻE:

INTERMAS GROUP CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DAJE MOŻLIWOŚĆ DECYDOWANIA O ICH WYKORZYSTANIU.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ CHRONIĆ I SZANOWAĆ TWOJĄ PRYWATNOŚĆ. NINIEJSZA POLITYKA USTANAWIA PODSTAWY, ZGODNIE Z KTÓRYMI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WSZELKIE DANE OSOBOWE, KTÓRE PAN/PANI UDOSTĘPNIA.

Identyfikacja odpowiedzialnych za przetwarzanie danych

Intermas Nets, S.A.U., Nr VAT: ES A61056099 z siedzibą w Ronda de Collsabadell, 11, Park Przemysłowy, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

NOPLEX ARTES GRÁFICAS, S.L.  Nr VAT: ES B97315345 z siedzibą w C/ Jornalers 39, Park Przemysłowy Maquera 46260 Alberic adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS HOLDING FRANCE, SAS Nr VAT: FR 44529178014 z siedzibą w 13, Route de préaux. 53340 Ballée Francja adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

Intermas France, S.A.S. Nr VAT: FR 75429608268 z siedzibą w 13, Route de préaux. 53340 Ballée Francja adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

Intermas France, S.A.S. Nr VAT: FR 80352846091 z siedzibą w 13, Avenue de la Rotende 59160 Lomme, Francja adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS ITALIA, S.R.L. Nr VAT: IT 00226590131 z siedzibą w Via Garcia Lorca, 27. 23871 Lomagna (LC) Włochy adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

INTERMAS NETS USA, Inc.  IF: 39-2080457 z siedzibą w  2655 Le Jeune Rd. Suite 810. Coral Gables, FL 33134 USA adres poczty elektronicznej info(at)intermasgroup.com.

Odpowiedzialny za ochronę danych i kontakt

Ze względu na rodzaj i ilość przetwarzanych danych osobowych, INTERMAS GROUP S.A. nie wymaga Delegata Ochrony Danych, ale wyznaczył Kierownika ds. Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za ochronę praw zainteresowanych stron, nadzór i kontrolę stosowania rozporządzenia dotyczącego ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem e-maila w przypadku wątpliwości, konsultacji lub skargi: rgpd(at)intermasgroup.com.

¿w jakim celu używamy danych, które nam pan/pani udostępnia?

 1. Na potrzeby wypełnienia postanowień umowy
  W celu wypełnienia porozumień dotyczących dostawy produktów i/lub świadczenia usług, które Pan/Pani nam zleca i w celu spełnienia warunków określonych w każdej umowie, a także w zakresie zarządzania stosunkami pracy.
 2. Na potrzeby komunikacji handlowej w oparciu o Pani/Pana zgodę.
  Aby móc informować Pana/Panią o promocjach i aktywnościach Intermas Nets, S.A.U., żądamy Pani/Pana wyraźnej zgody, która może być w łatwy sposób odwołana w dowolnym momencie, kiedy uzna to Pan/Pani za stosowne.
 3. Na potrzeby kontroli dostępu i nadzoru wideo wynikającego z uzasadnionego interesu INTERMAS GROUP, w celu ochrony urządzeń i dóbr, a także w celu ochrony ludzi i przestrzegania planów awaryjnych.

Transfer danych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Menedżerów ds. Przetwarzania Danych i nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę.

Okres przechowywania pani/pana danych

Zebrane dane będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy lub upoważnienia, a po ich zakończeniu, w ustalonym okresie prawnym, w przypadku nadzoru wideo i kontroli dostępu, będą przechowywane przez 30 dni.

Międzynarodowy transfer danych

Informujemy, że w żadnym wypadku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane ani przechowywane poza granicami Unii Europejskiej lub krajów, które spełniają wymagania określone przez RODO.

Wykonywanie pani/pana praw

Informujemy, że może Pan/Pani skorzystać za darmo z następujących praw, wysyłając e-mail na adres rgpd(at)intermasgroup.com, dołączając kopię dowodu osobistego lub równoważnego dokumentu.

Prawa, które można wykonywać, to:

Dostęp: Sprawdzanie danych osobowych dostępnych dla każdej odpowiedzialnej osoby.

Korekta: Modyfikacja danych, jeśli te uległy zmianie, są niedokładne lub niekompletne.

Skasowanie: Żądanie usunięcia Pani/Pana danych.

Sprzeciw: Żądanie zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Ograniczenie przetwarzania: Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy:  

 • Potwierdza się ich poprawność (sprzeciw)
 • Jeśli dochodzi do niedozwolonego przetwarzania lecz nie życzy sobie Pan/Pani usunięcia swoich danych.
 • Jeśli odpowiedzialny za przetwarzanie nie potrzebuje Pani/Pana danych ale Pan/Pani życzy sobie ich zachowania mając na uwadze przeprowadzenie obrony lub realizacji roszczeń.
 • Kiedy raz zażądano prawa do sprzeciwu, sprawdza się, czy to prawo ma pierwszeństwo przed publicznym lub uzasadnionym interesem, który wpływa na podstawy sprzeciwu, aż do momentu, gdy konflikt zostanie rozwiązany.

Przenoszenie: Uprawnienia do otrzymywania danych dostarczonych przez Panią/Pana w formacie elektronicznym i tych uzyskanych w trakcie stosunku umownego z osobą odpowiedzialną, jak również do transmisji do innej organizacji.

Roszczenia: Jeśli uważasz, że z jakiegokolwiek powodu którykolwiek z odpowiedzialnych za przetwarzanie danych nie przetwarzał Pani/Pana danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, może się Pan/Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych rgpd(at)intermasgroup.com, który będzie uczestniczyć i rozpatrywać Pani/Pana roszczenie z maksymalną starannością; może Pan/Pani również, jeśli uzna to za stosowne, złożyć wniosek, kontaktując się z Agencją Ochrony Danych w każdym kraju.

Przesyłanie cv

Dane osobowe zawarte w CV, które przekazuje Pan/Pani do Intermas Nets, S.A.U. będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności (http://www.intermasgroup.com/es/intermas-group/aviso-legal.html) w celu przetwarzania Pani/Pana aplikacją na oferowane stanowisko pracy. Fakt zgłoszenia CV jest dobrowolnym aktem, który oznacza zgodę na przetwarzanie danych. Pani/Pana dane nie zostaną przekazane osobom trzecim, nie będą podlegać transferom międzynarodowym i będą przechowywane przez sześć miesięcy, a Pan/Pani będzie odpowiedzialny za ich aktualizację. Użytkownik może bezpłatnie egzekwować swoje prawa dostępu, korekty, usuwania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Ochrony Danych (rgpd(at)intermasgroup.com), załączając kopię dokumentu tożsamości lub równoważnego dokumentu. Ma Pan/Pani również prawo skierować roszczenia do Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych (www.aepd.es).

Własnośc intelektualna

Treści dostarczone przez Intermas Nets, S.A.U. podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej i stanowią wyłączną własność Intermas Nets, S.A.U. lub wskazanych osób fizycznych lub prawnych. Poprzez nabycie produktu lub usługi, Intermas Nets, S.A.U.  nabywcy nie przysługuje prawo do zmian, wykorzystywania, powielania, rozpowszechniania lub publicznego komunikowania się na jego/jej temat, z zastrzeżeniem, że Intermas Nets, S.A.U. rezerwuje sobie wszystkie te prawa. Cesja powyższych praw będzie wymagała uprzedniej pisemnej zgody właściciela, tak aby klient nie mógł udostępniać w/w treści osobom trzecim.

Własność intelektualna obejmuje, oprócz treści zawartych w Intermas Nets, S.A.U., również jej grafikę, logo, projekty, obrazy i kody źródłowe używane do jej programowania.

Intermas Nets, S.A.U. uzyskał Informacje i materiały zawarte w Internecie ze źródeł uznanych za wiarygodne i, chociaż podjęto uzasadnione działania w celu zapewnienia, że zawarte w nich informacje są prawidłowe, Intermas Nets, S.A.U. nie może zagwarantować, że w każdym czasie i okolicznościach takie informacje są dokładne, kompletne, zaktualizowane i, w konsekwencji, nie powinny być traktowane jako takie. Intermas Nets, S.A.U. wyraźnie zaznacza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w informacjach zawartych na stronach tej witryny.

Intermas Nets, S.A.U. zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, anulowania lub ograniczania treści stron internetowych, linków lub informacji uzyskanych za ich pośrednictwem, bez uprzedzenia. W żadnym przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niewłaściwego korzystania z Internetu, którego może dokonać użytkownik, zarówno w związku z informacjami jak i usługami w nim zawartych.

W żadnym przypadku Intermas Nets, S.A.U., jej oddziały i/lub centra pracy, jej dyrektorzy i/lub umocowani, pracownicy i, ogólnie rzecz biorąc, upoważniony personel nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, roszczenia lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania i/lub rozpowszechniania strony internetowej lub informacji uzyskanych lub dostępnych dla niej lub za ich pośrednictwem, lub z wirusów komputerowych, awarii operacyjnych lub przerw w działaniu, transmisji lub awariach w dostępie do Internetu, zarówno poprzez bezpośrednie połączenie lub przez łącze lub w inny sposób, stanowiący dla wszystkich celów prawnych ostrzeżenie dla każdego użytkownika, że te możliwości i zdarzenia mogą wystąpić.

Intermas Nets, S.A.U. nie ponosi odpowiedzialności za witryny internetowe, które nie są jej własnością, do których można uzyskać dostęp za pomocą linków lub jakichkolwiek treści udostępnianych osobom trzecim. Jakiekolwiek użycie linku lub dostęp do niezastrzeżonej witryny internetowej będzie dokonywany na życzenie i na wyłączne ryzyko i majątek użytkownika. Intermas Nets, S.A.U. nie zaleca ani nie gwarantuje żadnej Informacji uzyskanej za pośrednictwem linku lub za jej pośrednictwem, ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, roszczenia lub szkody wynikające z użycia lub niewłaściwego użycia linku, lub z Informacji uzyskanych poprzez niego, w tym inne linki lub strony internetowe, o przerwaniu usługi lub dostępie lub o próbie użycia lub niewłaściwego użycia łącza, zarówno podczas łączenia się ze stroną internetową Intermas Nets, S.A.U. jak podczas uzyskiwania dostępu do informacji z innych witryn.

Niniejsza strona internetowa jest własnością Intermas Nets, S.A.U. Prawa własności intelektualnej i prawa do wykorzystywania i powielania strony internetowej, jej stron, ekranów, Informacji, które zawiera, wyglądu i projektu, a także linki ("hiper łącza"), które są z niej przekierowywane na inne strony internetowe jakakolwiek zależnej i/lub zdominowanej spółki Intermas Nets, S.A.U., są jej wyłączną własnością, chyba że wyraźnie określono inaczej. Wszelkie nazwy, projekty i/lub logo, a także wszelkie produkty i usługi oferowane i przedstawione na tej stronie internetowej są znakami towarowymi zarejestrowanymi przez Intermas Nets, S.A.U., ich spółki zależne i/lub przedsiębiorstwa zdominowane lub osoby trzecie. Wszelkie nienależyte ich wykorzystanie przez osoby inne niż ich prawowici właściciele oraz bez wyraźnej i jednoznacznej zgody tego ostatniego mogą być wypowiedziane i ścigane za pomocą wszelkich środków prawnych istniejących w hiszpańskim i/lub wspólnotowym systemie prawnym.

Prawa własności intelektualnej i znaki towarowe osób trzecich są wyraźnie podkreślane i muszą być szanowane przez każdego, kto korzysta z tej strony, przy czym nie jest w gestii Intermas Nets, S.A.U. odpowiedzialność za ich użycie przez użytkownika, przenosząc wyłączną odpowiedzialność na tę osobę.   

Tylko do użytku osobistego i prywatnego dozwolone jest pobieranie zawartość, kopiowanie lub drukowanie dowolnej strony tej witryny. Zabronione jest powielanie, przekazywanie, modyfikowanie lub usuwanie informacji, treści lub ostrzeżeń tej strony bez uprzedniej pisemnej zgody Intermas Nets, S.A.U.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze ogólne warunki podlegają prawu hiszpańskiemu, a sądy właściwe do rozpatrywania roszczeń są sądy hiszpańskie w zakresie wszelkich pytań dotyczących interpretacji, stosowania i ich realizacji. Użytkownik, z uwagi na akceptację ogólnych warunków zawartych w niniejszej informacji prawnej, wyraźnie zrzeka się wszelkiej jurysdykcji, która zgodnie z obowiązującym prawem cywilnym może go dotyczyć.