SATYSFAKCJA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

JESTEŚMY ZAWSZE BLISKO NASZYCH WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Dla grupy Intermas punktem honoru było zawsze wytworzenie relacji wzajemnego zaufania z wszystkimi jej współpracownikami. Wiele konkretnych działań jest podejmowanych przez firmę każdego dnia w celu zachowania atutów grupy o ludzkich rozmiarach, czyli jej elastyczności, odpowiedzialności i zaangażowania.

REKRUTACJA I ROZWÓJ KARIER ZAWODOWYCH

› Prowadzenie rekrutacji, wspieranie integracji i szkolenie profesjonalistów jutra
› Prowadzenie rekrutacji, wspieranie integracji i szkolenie profesjonalistów jutra

Jesteśmy przekonani, że nasz zespół współpracowników stanowi najcenniejszy majątek naszej firmy oraz podstawowe źródło naszej konkurencyjności i sukcesu. W związku z powyższym wciąż wyznajemy zasadę, która obowiązywała od samego początku działalności naszego przedsiębiorstwa - tworzenie długofalowych relacji z naszymi współpracownikami na zasadach wzajemnego zaufania, zaangażowania, pracy zespołowej i wymagań.

› Waloryzacja kompetencji i podejmowania indywidualnych inicjatyw
› Waloryzacja kompetencji i podejmowania indywidualnych inicjatyw

Grupa Intermas dba o to, aby każdy z menedżerów grupy - we współpracy z zespołami działu zasobów ludzkich - przywiązywał szczególną uwagę do zagadnień dotyczących rozwoju karier zawodowych jego bezpośrednich współpracowników. Za pośrednictwem częstych spotkań i rozmów, menedżerowie zobowiązują się w szczególności do uczestniczenia w procesie ciągłego podnoszenia umiejętności współpracowników, ich wiedzy technicznej oraz jakości relacji współpracy, jak również zapewnienia zadowolenia z wykonywanej pracy. W odniesieniu do powyższych zagadnień szczególne znaczenie ma prowadzenie odpowiednich szkoleń. Są one relizowane na wszystkich szczeblach hierarchicznych, przez cały czas kariery zawodowej i z zapewnieniem równego udziału naszych Jednostek Biznesowych.

Staramy się pomagać naszym współpracownikom w zakresie pogodzenia życia osobistego i zawodowego oraz zapewnić równość praw wszystkich pracowników firmy.

› Rozwój silnej kultury przedsiębiorstwa
› Rozwój silnej kultury przedsiębiorstwa

Z myślą o zapewnieniu utożsamiania się współpracowników z naszą Grupą, staramy się wciąż rozpowszechniać wśród nich nasze podstawowe wartości. W swojej codziennej pracy, menedżerowie naszej Grupy zapewniają pełne zaangażowanie swoich zespołów pracowniczych w dziedzinie zapewnienia powodzenia przedsiębiorstwa i waloryzacji osobistego udziału współpracowników w realizacji wspólnego projektu.

PREWENCJA I BEZPIECZEŃSTWO

Przedstawiciele Dyrekcji i kadr kierowniczych naszej firmy bezustannie zwracają szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa personelu. Realizowane działania obejmują 3 główne kierunki:

Komunikacja i zaangażowanie
› Komunikacja i zaangażowanie

- Ciągłe działania komunikacyjne i zapewnienie zaangażowania wszystkich współpracowników - od samego początku swojej działalności, grupa Intermas przestrzega zasad karty bezpieczeństwa, które zostały wdrożone we wszystkich należących do grupy zakładach przemysłowych w odniesieniu do prewencji zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy. Ponadto systematycznie organizowane są sesje szkoleniowe i spotkania poświęcone przekazywaniu informacji zespołom pracującym w terenie oraz przedstawicielom kadr kierowniczych.

Ocena ryzyka
› Ocena ryzyka

- Ciągłe analizowanie zagrożeń z myślą o prowadzeniu działań prewencyjnych - grupa Intermas organizuje systematyczne kontrole audytowe i zapewnia rygorystyczną analizę danych statystycznych dotyczących wszystkich wskaźników kontroli bezpieczeństwa. Ocena ta stanowi przedmiot ciągłej aktualizacji z myślą o uwzględnieniu nowych zagrożeń.

Analiza i ciągłe doskonalenie
› Analiza i ciągłe doskonalenie

Proces analiz i ciągłego doskonalenia systemu - celem prowadzonych kontroli audytowych jest opracowywanie i aktualizacja działań korygujących oraz prewencyjnych, a także ich wdrożenie we wszystkich jednostkach biznesowych i zakładach przemysłowych Grupy.