ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY

DBAŁOŚĆ PRZEZ CAŁY OKRES EKSPLOATACJI NASZYCH PRODUKTÓW

Rygorystyczny wybór surowców
› Rygorystyczny wybór surowców

W ramach swojej globalnej strategii optymalizacji ochrony środowiska, grupa Intermas zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie polietylenu i polipropylenu, czyli dwóch żywic termoplastycznych stosowanych niezwykle szeroko w naszym codziennym życiu i posiadających gwarancję nieszkodliwości, niestanowiących źródła zanieczyszczenia i w 100% przeznaczonych do recyklingu. Wykorzystywane surowce spełniają wszystkie obowiązujące wymogi dotyczące braku metali ciężkich. Doskonałe świadectwo zaangażowania Grupy w dziedzinie ochrony środowiska stanowią ekologiczne rozwiązania przeznaczone dla poszczególnych branż, w których prowadzi ona swoją działalność, a w szczególności w dziale Opakowań - niektóre produkty są obecnie wytwarzane z surowców degradowalnych pod wpływem tlenu. W ramach prowadzonej strategii, firma produkuje osłony biodegradowalne w 100%, przeznaczone do wykorzystania w sadownictwie, a także w winnicach i na terenach zielonych.

Produkcja
› Produkcja

W naszych 3 zakładach przemysłowych prowadzone są szczególnie intensywne działania mające na celu ograniczenie konsekwencji naszej działalności produkcyjnej dla środowiska. Obejmują one między innymi optymalizację wykorzystania zasobów za pośrednictwem następujących działań:

  • Zmniejszenie liczby wykorzystywanych surowców i zwiększenie udziału surowców biodegradowalnych oraz rozkładalnych pod wpływem tlenu.
  • Zmniejszenie zużycia wody i prawidłowe zarządzanie ściekami.
  • Ograniczenie wydatków energetycznych.
  • Zmniejszenie ilości odpadów i prowadzenie ich recyklingu.
Kondycjonowanie i pakowanie
› Kondycjonowanie i pakowanie

 
Pomimo faktu, iż są one bardzo proste, opakowania naszych produktów również stanowią przedmiot globalnej polityki mającej na celu ograniczenie konsekwencji dla środowiska. W pierwszym etapie przeprowadzana jest wymiana istniejących opakowań na nowe, spełniające wszystkie obecne wymogi w dziedzinie higieny, bezpieczeństwa i zabezpieczeń, natomiast w perspektywie bardziej długoterminowej celem jest projektowanie nowych opakowań odpowiadających tym wymogom lub wykraczającym poza nie. 

Przeprowadzenie analiz dotyczących optymalizacji opakowań umożliwiło nam ograniczenie i zoptymalizowanie transportu w celu zmniejszenia emisji CO2.

Wysyłka, transport i logistyka
› Wysyłka, transport i logistyka

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz niekorzystnych konsekwencji transportu towarów (w odniesieniu do hałasu i intensywności ruchu drogowego) stanowi jeden z najważniejszych priorytetów grupy Intermas. Pracownicy naszego działu zakupów wyszukują źródła zaopatrzenia w surowce w lokalizacjach położonych bliżej naszych zakładów produkcyjnych, a nasze zespoły współpracują z usługodawcami logistycznymi w zakresie optymalizacji przejazdów w ramach realizacji dostaw, poziomu wypełnienia ciężarówek lub kontenerów oraz - w miarę możliwości - wykorzystywania bardziej przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Zakończenie eksploatacji produktów
› Zakończenie eksploatacji produktów

Zaangażowania podjęte przez naszą firmę w dziedzinie ochrony środowiska obejmują także realizację inwestycji dotyczących opracowywania i ciągłego doskonalenia systemu recyklingu zużytych osłon drzew (Jednostka Biznesowa Rolnictwo) oraz przeznaczenia odpadów plastikowych do ponownego wykorzystania na wiele różnych sposobów. Opanowanie tego procesu umożliwia naszej firmie wyrażenie swojego zaangażowania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie podobnego rodzaju procesu w Jednostce Biznesowej Akwakultura umożliwia nam także przeznaczenie do ponownego wykorzystania kieszeni wykorzystywanych w hodowli ostryg.

DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA RÓWNIEŻ W DZIEDZINIE PRODUKTÓW DYSTRYBUOWANYCH

› Produkty
› Produkty

Zasady dotyczące ochrony środowiska obowiązują nie tylko w odniesieniu do produktów naszej firmy, ale także sprzedawanych przez nas wyrobów innych firm. Wszystkie gatunki drewna oferowanego przez naszą grupę - zarówno europejskie, jak i tropikalne - są objęte certyfikacją FSC®, która gwarantuje ścisłą kontrolę ich pochodzenia i stanowi świadectwo ochrony środowiska naturalnego oraz lasów.

       

Kolejnym ekologicznym produktem jest sztuczna trawa. Nie wymaga ona podlewania, co zapewnia zmniejszenie zużycia wody. Kolejną zaletą dla środowiska jest brak wykorzystania nawozów lub pestycydów.

WSPÓLNA SPRAWA

› Zaangażowanie naszych współpracowników
› Zaangażowanie naszych współpracowników

Konsekwencje naszej działalności dla środowiska są oczywiście zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku sektora przemysłowego, jednak pomimo tego grupa Intermas wprowadziła politykę aktywnego podnoszenia świadomości swoich współpracowników w odniesieniu do zachowań "ekologicznych". Zarówno w naszych zakładach produkcyjnych, jak i lokalizacjach biurowych wdrażana jest prawdziwa kultura przedsiębiorstwa dotycząca zrównoważonego rozwoju.